فیلتر کمپرسور  

ترکان فیلتر ارائه دهنده انواع فیلتر دستگاههای صنعتی سبک و سنگین  فیلتر هواکش ترکان دستگاههای راهسازی محصولات  داخلی ترکان فیلتر  و وارداتی  MANN Filter مان فیلتر آلمان وSure  فیلتر در سایز های مختلف میباشد .

 

دسته بندی انواع فیلتر کمپرسور ( ترکان فیلتر ) :

فیلتر سپراتور ترکان فیلتر

فیلتر هواکش ترکان فیلتر

 فیلتر هیدرولیک ترکان فیلتر

 المنت فیلتر ترکان فیلتر  

  فیلتر روغن ترکان فیلتر  

 

کمپانی معتبر خارجی ( فیلتر کمپرسور )  :

 •  فیلتر Turkan filter
 • فیلتر MANN Filter
 • فیلتر Sakura Filter
 • فیلتر Fleetguard Filters
 • فیلترAtlas Copco

 

فیلتر سپراتور ترکان فیلتر :

از لحاظ ساختاری فیلتر سپراتور کمپرسور به دو دسته اصلی تقسیم بندی میشوند :

 • فیلتر سپراتور کمپرسور ترکان از نوع داخل تانکی
 • فیلتر سپراتور کمپرسور ترکان از نوع کاتریجی  

 

   محصول ترکان فیلتر را چگونه بصورت آنلاین سفارش دهیم ؟   ( ارسال رایگان محدوده داخل شهر تهران  )

 

 • درخواست از طریق تلگرام به شماره 09214168650 یا تماس با کارشناسان ما
 • از طریق ارائه کد فنی و نام ترکان فیلتر  بفرض مثال  Turkan Filter C460330220400
 • از طریق ارائه ابعاد و اندازه به شرخ ذیل
 • از طریق نمونه فیلتر

 

 اندازه های مورد نیاز ترکان فیلتر برای سپراتور کمپرسور  :

 

 • ارتفاع ترکان فیلتر ( mm )
 • قطر بیرونی ترکان فیلتر ( mm )
 • قطر درونی ترکان فیلترمپرسور ( mm )
 • قطر فلنج فیلتر کمپرسور ( mm )
 • تعداد سوراخ های دور فلنج
 • فشار کاری فیلتر سپراتور 7 Bar – 10 Bar – 14 Bar – 21 Bar

 

بهترین زمان برای تعویض فیلتر سپراتور  

 • زمان سرویس دوره ای کمپرسور معمولا هر سه ماه یکبار
 • مواقعی که روغن با هوا بیش از حد مخلوط و هوای تولیدی روغنی باشد .

 

ليست فيلترهاي سپراتور تركان

ساختکد فنی فیلتر نوع فیلترمدل فیلتر  ردیف
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XP 1601
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XP 375    2
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XP 750    3
ترکان فیلتر620395340440   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XP 900    4
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XP 1300    5
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XP 1600    6
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور E 600    7
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 40    8
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 50    9
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 60   10
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 65   11
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 80   12
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 85   13
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 120   14
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 125   15
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 125   16
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 175   17
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 175   18
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 350   19
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور XA 430   20
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور  CV 160   21
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور CV 250   22
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور CR 400   23
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 100   24
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 125   25
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 175   26
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 175   27
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 180   28
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 185   29
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 195   30
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 250   31
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 250   32
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 260   33
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 375   34
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 600   35
ترکان فیلتر   فیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 600   36
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور P 900   37
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 18   38
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 22   39
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 3040
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 4541
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 5542
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 7543
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور GA 9044
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور  GA 9045
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور  GA 13246
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور  GA 160   47
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور 825-14   48
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور 825-21   49
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور ML 2250
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور ML 3751
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور ML 4552
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور ML 5553
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور ML 150   54
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور MH 5555
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور MH 15056
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور CA 157
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور RA 6058
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 5059
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 10060
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 15061
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 20062
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 25063
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 30064
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور B 35065
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور گاردن دنور66
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور کایزر 3067
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور کایزر 3568
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور کایزر 3969
ترکان فیلترفیلتر سپراتور کمپرسورسازیفیلتر سپراتور گاردن 4370