ترکان فیلتر

المنت میکرو فیلتر | میکرو فیلتر کمپرسور اسکرو | میکرو فیلتر اولیه و ثانویه

فروش و بازاریابی تهران : 66687337-021    66687338-021

فروش و بازاریابی تبریز : 35514934-041     35514935-041

آدرس وب سایت : www.badro.ir 

لیست میکروفیلتر ساخت میکروپور ترکیه
Element
Model
Flow Rate
m3/Hr
Connection
Size
Filter
Model
G 20
G 25
G 40
G 50
G 100
G 150
G 200
G 250
G 300
G 500
G 600
G 851
G 1210
G 1520
G 1820
G 2220
G 2620
کاتریج میکروفیلتر